اذان صــبح 04:15
طلوع آفتاب 05:37
اذان ظـــهر 11:59
غروب آفتاب 18:22
اذان مــغرب 18:41
نیمه شــب 23:18

Mon. 1 Sep. 2014
دوشنبه 11 شهریور 1393

 

 

کاربران برخط: 2 کل بازدید ها: 101136 بازدیدهای امروز: 70
 
بازدیدبازرسان اداره کل بازرسی فارس ازمدارس ومراکزغیردولتی شهرستان آباده
مدارس ومراکزغیردولتی شهرستان آباده توسط دوتن ازبازرسان اداره کل بازرسی فارس موردبازدیدقرارگرفت
1393/6/6  مشاهده متن کامل

کسب رتبه دوم کشوری مسابقات قرآن و معارف اسلامی توسط دانش آموزآباده ای
خانم زهرازارعی موفق شدرتبه دوم کشوری مسابقات قرآن ومعارف اسلامی راازآن خود کند
1393/6/1  مشاهده متن کامل

دانش آموزان افتخارآفرین دررشته های کشتی و شنا
یک دانش آموز دررشته کشتی آزاد ودودانش آموزدررشته شنا افتخارآفرینی نمودند.
1393/5/28  مشاهده متن کامل

مراسم تودیع ومعارفه معاون آموزشی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آباده-26مرداد93
مراسم معارفه سیدرضاحسینی به سمت معاون آموزشی مدیریت وتودیع حمیدرضا خادمی برگزارگردید
1393/5/26  مشاهده متن کامل

هنرستانهای سرآمداستان فارس مشخص شدند
دو هنرستان از شهرستان آباده دربین هنرستانهای سرآمداستان فارس قراردارند
1393/5/23  مشاهده متن کامل

افتخارآفرینان مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آباده
دو دانش آموز ودو همکار برای مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آباده افتخارآفرینی نمودند.
1393/5/13  مشاهده متن کامل

مراسم جزء خوانی قرآن کریم در مدیریت
مراسم جزء خوانی قرآن کریم در مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آباده درحال برگزاری است.
1393/4/31  مشاهده متن کامل

برگزاری یکصدوهشتادوچهارمین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان آباده-30تیر93
شهرستان آباده میزبان مسابقات قرآن ومعارف اسلامی مرحله پنجگانه شمال فارس دربهارسال آینده است.
1393/4/31  مشاهده متن کامل

بازدیدمدیرآموزش وپرورش ازکلاسهای فرهنگی،هنری وورزشی-24تیر93
مدیرآموزش وپرورش وهمراهان، ازکلاسهای فرهنگی،هنری وورزشی بازدیدنموده وازنزدیک درجریان برگزاری این کلاسهاقرارگرفتند.
1393/4/24  مشاهده متن کامل

شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی استان فارس برترینهای خودراشناخت
پنج دانش آموز ازشهرستان آباده دربین برترینهای جشنواره جوان خوارزمی استان قرارگرفتند.
1393/4/22  مشاهده متن کاملتغییر قالب صفحه