اذان صــبح 04:28
طلوع آفتاب 05:48
اذان ظـــهر 11:52
غروب آفتاب 17:57
اذان مــغرب 18:15
نیمه شــب 23:12

Mon. 22 Sep. 2014
دوشنبه 1 مهر 1393

 

 

کاربران برخط: 1 کل بازدید ها: 103182 بازدیدهای امروز: 5
 
یکصدوهشتادوششمین شورای آموزش وپرورش تشکیل جلسه داد - 26شهریور93
یکصدوهشتادوششمین شورای آموزش وپرورش،درمحل سالن کنفرانس مدیریت تشکیل جلسه داد.
1393/6/27  مشاهده متن کامل

جلسه معاون آموزشی وهمراهان با مدیران و آموزش دهندگان سوادآموزی شهرهای صغاد و بهمن
معاون آموزشی وهمراهان،با مدیران و آموزش دهندگان سوادآموزی شهرهای صغاد و بهمن دیداروگفتگو نمودند.
1393/6/25  مشاهده متن کامل

کسب مقام سوم کشوری توسط مربی ورزش آباده ای
خانم ندا نیکو توانست به مقام سوم کشوری جشنواره الگوهای برترتدریس درس تربیت بدنی دست پیداکند
1393/6/20  مشاهده متن کامل

رنگ آمیزی و آسفالت تعدادی از مدارس شهرستان آباده
تعدادی ازمدارس شهرستان درطرح رنگ آمیزی وآسفالت محوطه وزیباسازی قراردارند
1393/6/18  مشاهده متن کامل

کسب مقام اول کشوری توسط مربی ورزش آباده ای
حسین خسروانی فرد توانست مقام اول کشوری رقابتهای علمی تخصصی مربیان تربیت بدنی راکسب نماید
1393/6/17  مشاهده متن کامل

بازدیدبازرسان اداره کل بازرسی فارس ازمدارس ومراکزغیردولتی شهرستان آباده
مدارس ومراکزغیردولتی شهرستان آباده توسط دوتن ازبازرسان اداره کل بازرسی فارس موردبازدیدقرارگرفت
1393/6/6  مشاهده متن کامل

کسب رتبه دوم کشوری مسابقات قرآن و معارف اسلامی توسط دانش آموزآباده ای
خانم زهرازارعی موفق شدرتبه دوم کشوری مسابقات قرآن ومعارف اسلامی راازآن خود کند
1393/6/1  مشاهده متن کامل

دانش آموزان افتخارآفرین دررشته های کشتی و شنا
یک دانش آموز دررشته کشتی آزاد ودودانش آموزدررشته شنا افتخارآفرینی نمودند.
1393/5/28  مشاهده متن کامل

مراسم تودیع ومعارفه معاون آموزشی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آباده-26مرداد93
مراسم معارفه سیدرضاحسینی به سمت معاون آموزشی مدیریت وتودیع حمیدرضا خادمی برگزارگردید
1393/5/26  مشاهده متن کامل

هنرستانهای سرآمداستان فارس مشخص شدند
دو هنرستان از شهرستان آباده دربین هنرستانهای سرآمداستان فارس قراردارند
1393/5/23  مشاهده متن کاملتغییر قالب صفحه